Documento.- A Xunta reforza o dispositivo antiincendios con nove avións

A Consellería do Medio Rural ven de sacar a concurso a contratación dun servizo de nove avións de carga en terra destinados á prevención e extinción de incendios forestais durante os anos 2009, 2010 e 2011 por un montante total de 2,5 millóns de euros...

Por Galicia Confidencial | Galicia | 09/07/2009 | Actualizada ás 19:06

Comparte esta noticia

• Extinción de incendios forestais mediante lanzamento de auga, con ou sen retardantes

(polifosfatos ou espumantes), segundo dispoña o director de extinción.

• Vixilancia activa, cando así o dispoña a Consellería, das zonas forestais co fin de

detectar os lumes, informar de súas características e lanzar o primeiro ataque se se

considera necesario.

• Equipamento das bases operativas para a realización do servizo.

As aeronaves contratadas quedarán a plena e exclusiva disposición da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para a súa aplicabilidade nas citadas misións, ou calquera outra relacionada e que esta dispoña, sempre de acordo coas prestacións técnicas da aeronave.

A Xunta contratará nove aeronaves para a campaña de verán deste ano, de xuño a outubro, aínda que a sua operatividade non será total dado o avanzado da campaña. No ano vindeiro contratará tres aeronaves (con posibilidade de aumentar a cinco) de xaneiro a xuño e seis na campaña de verán, de xuño a outubro. No 2011 serán tres avións na precampaña de incendios ente febreiro e maio.

O prego deste concurso tamén regula as condiccións do personal contratado. Así, e logo das polémicas dos últimos anos sobre as tripulacións estranxeiras destas aeronaves (principalmente persoal dos países do Este), a Xunta esixe que os pilotos estén autorizados a traballar por Aviación Civil e dominen o español. O personal de terra encargado do mantemento e da recollida de auga pode non saber o español, aínda que é recomendable. Sen embargo, os emisoristas deberán saber español e galego.

**************************

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DUN SERVIZO

DE NOVE (9) AVIÓNS DE CARGA EN TERRA CON DESTINO Á PREVENCIÓN E

EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DURANTE OS ANOS 2009, 2010 e 2011,

PROPOSTA 001/09-I

1. OBXECTO DO PRESENTE PREGO.

O obxecto do presente prego é establecer as condicións que rexerán na contratación, por parte

da Consellería do Medio Rural (en adiante, Consellería), dun servizo de nove (9) avións de

carga en terra destinados á prevención e extinción de incendios forestais durante os anos

2009, 2010 e 2011, mediante concurso público aberto, tramitación anticipada de gasto e

procedemento ordinario.

As misións a desenvolver por dito servizo son as seguintes:

• Extinción de incendios forestais mediante lanzamento de auga, con ou sen retardantes

(polifosfatos ou espumantes), segundo dispoña o director de extinción.

• Vixilancia activa, cando así o dispoña a Consellería, das zonas forestais co fin de

detectar os lumes, informar de súas características e lanzar o primeiro ataque se se

considera necesario.

• Equipamento das bases operativas para a realización do servizo.

As aeronaves contratadas quedarán a plena e exclusiva disposición da Consellería do Medio

Rural da Xunta de Galicia para a súa aplicabilidade nas citadas misións, ou calquera outra

relacionada e que esta dispoña, sempre de acordo coas prestacións técnicas da aeronave.

2. DESENVOLVEMENTO DO SERVIZO.

Servizo a contratar

O servizo a contratar estará constituído por nove (9) avións de carga en terra cunha duración

total do contrato de vinte e catro (24) meses desde a data de sinatura. Dentro do período de

duración do contrato realizaranse os seguintes servizos:

???? Ano 2009:

???? Nove (9) aeronaves durante tres (3) meses na campaña de verán entre os meses

de xuño e outubro.

???? Ano 2010:

???? Tres (3) aeronaves durante seis (6) meses con dúas incorporacións.

???? Precampaña 2010: constituída por un período mínimo de dous (2) meses

consecutivos, entre febreiro e maio.

2

???? Campaña 2010: constituída por un período mínimo de tres (3) meses ata

completar os seis (6) meses de servizo no ano, coincidindo cos meses de verán,

entre xuño e outubro.

???? Seis (6) aeronaves durante tres (3) meses na campaña de verán entre os meses de

xuño e outubro.

???? Ano 2011

???? Tres (3) aeronaves durante tres (3) meses na precampaña de incendios entre os

meses de febreiro e maio.

Dito servizo comprenderá un total de setenta e dous (72) meses de dispoñibilidade entre todas

as aeronaves e un total de dúas mil novecentas vinte (2920) horas e nove (9) minutos

previstas de voo.

En todos os casos, a data de incorporación e inicio da prestación do servizo será determinada

pola Consellería, segundo as condicións meteorolóxicas e o número de incendios forestais

existentes. Dita data será comunicada á empresa adxudicataria cun mínimo de sete (7) días de

antelación.

Designarase unha ou dúas bases de encontro onde deberán chegar os aparatos contratados

como mínimo un día antes da data de comezo comunicada pola Consellería do Medio Rural, co

fin de instalarlles o seguimento de móbiles.

Área xeográfica de actuación

A área xeográfica de actuación será todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Porén, cando as circunstancias e a Consellería o estimen necesario, este área poderá ser

ampliada a comunidades autónomas ou estados limítrofes.

Situación xeográfica das aeronaves

As aeronaves estarán asignadas, preferentemente, a algún dos aeródromos existentes na

Comunidade Autónoma de Galicia e dependentes da Consellería.

A Consellería determinará a distribución das aeronaves cunha antelación mínima de sete (7)

días antes do inicio da prestación de servizos. Dita distribución poderá ser modificada durante

a prestación do servizo en función das necesidades existentes cunha antelación mínima de 24

horas.

As empresas licitadoras poderán consultar información relativa ao estado e situación das bases

na Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios Forestais da Consellería.

3. DESCRIPCIÓN E CARACTERÍSTICAS DAS AERONAVES

Características

Non se admitirán aeronaves con antigüidade anterior a 1987.

3

Presentarán as seguintes características:

• Monomotor.

• Potencia mínima de novecentos sesenta (960) C.V.

• Velocidade de cruceiro mínima de cento noventa (194) Km/h.

• Autonomía mínima de catro horas (04:00) de voo.

• Hélice cun mínimo de catro (4) palas.

• Peso máximo ao despegue igual ou superior a cinco mil trescentos (5300) quilogramos.

• Carreira máxima de despegue de oitocentos cincuenta (850) m.

• Despegue e aterraxe en terreo cuberto de herba e/ou terra.

• Capacidade de carga útil mínima igual ou superior a dous mil douscentos (2200)

quilogramos.

• Capacidade do depósito de auga igual ou superior a dous mil cincocentos (2500) litros.

• Capacidade mínima de tripulación un (1) piloto.

Presentadas as ofertas dos avións definidos neste apartado, a Consellería poderá realizar unha

proba do material ofrecido, no mesmo lugar e data para todos ofertantes, co fin de comprobar

a idoneidade da aeronave para o traballo ao que pode ser destinada.

Equipamento complementario

Ademais do equipo propio, cada un dos avións deberá contar con:

• Sistema de aireación na cabina.

• Equipo de radio baliza.

• Mapas da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes á Cartografía Militar de

España, serie 5L, escala 1:250.000. A división da folla en cuadrículas será

proporcionada polo S.P.D.C.I.F. antes do inicio do período de prestación de servizos.

Sistemas de comunicación

Todas as aeronaves contarán con equipos emisores-receptores de radio, de tipo base, dotados

coas seguintes bandas:

• Bandas aéreas: Contarán, como mínimo, con unha unidade, de tipo VHF-AM, de 118 a

135 MHz, canalizados a 25 KHz.

• Bandas terrestres: Contarán, como mínimo, con unha unidade, de tipo VHF-FM, de 75 a

90 MHz, canalizados a 12,5 KHz.

En ambos casos, o acceso ás bandas de radio realizarase a través de auriculares e micrófono

integrado nos cascos de protección contra o ruído.

A empresa adxudicataria estará obrigada a gravar as canles e frecuencias que lle sexan

proporcionados pola Consellería antes do inicio do período de prestación de servizos nos

equipos emisores-receptores, e calquera modificación que neste senso se produza durante o

desenrolo do mesmo.

4

Os equipos de banda VHF-FM estarán dotados de escáner, poderán empregar frecuencias

subtonadas e codificación, e terán capacidade suficiente para almacenar polo menos noventa

(90) canles na súa memoria e dez (10) na do seu escáner. Empregarán coma canle prioritario

o da provincia na que se atope a súa base, e gravarán na memoria do escáner as canles das

provincias restantes.

Sistemas de posicionamento e navegación

Contarán con sistema GPS de posición e navegación vía satélite mediante coordenadas

xeográficas e UTM, e capacidade suficiente para almacenar como mínimo seiscentos (600)

puntos xeográficos, correspondentes á situación de bases aéreas, puntos de carga, etc.

A empresa adxudicataria estará obrigada a introducir ditos puntos, que serán proporcionados

pola Consellería antes do inicio do período de prestación de servizos.

Sistemas de seguimento de móbiles

A empresa adxudicataria estará obrigada a permitir á instalación nas aeronaves dun sistema

de seguimento de móbiles, equipado con terminais GSM/GPRS e GPS, para o envío automático

de datos de posición (identificador, latitude, lonxitude, altitude, velocidade, etc) aos centros de

coordinación centrais e provinciais. Será responsabilidade da empresa obter a validación de

dito equipo pola "Dirección General de Aviación Civil" (en adiante, D.G.A.C.).

Identificación

Todas as aeronaves deberán levar nun lugar ben visible o anagrama representativo da

Consellería do Medio Rural, de tamaño axeitado para que poda ser visto durante o voo.

Para facilitar a coordinación aérea, a empresa adxudicataria numerará consecutivamente cada

aeronave na parte inferior e superior de cada ala con adhesivos de tamaño axeitado para que

poda ser identificada tanto dende terra nas descargas como dende o aire.

A Consellería poderá instalar outros adhesivos en cada lateral e na parte inferior de cada

aeronave para facilitar o recoñecemento das aeronaves nos traballos de extinción.

O rótulo da empresa adxudicataria do servizo deberá ser dun tamaño inferior á cuarta parte do

rótulo da Consellería, e a súa exhibición deberá ser aprobada, previa petición, por dita

Consellería.

Mantemento, reparacións e avarías

As operacións de revisión e reparación das aeronaves non se realizarán en ningún caso dentro

da xornada de traballo, senón que serán realizadas entre o fin e o inicio da xornada de traballo

para non resentir a operatividade das mesmas. Porén, as operacións de limpeza e pequenas

revisións poderán ser realizadas nos tempos de descanso entre voos, sempre que non se vexa

incrementado o tempo de saída fixado.

En caso de imposibilidade de realizar as operacións anteriormente indicadas durante as horas

sinaladas ou na base asignada, a empresa adxudicataria deberá comunicar á Consellería este

feito por escrito ou mediante fax cunha antelación mínima de corenta e oito (48) horas.

Substituirá a aeronave por outra do mesmo modelo e similares ou superiores prestacións, de

xeito que non se resinta a operatividade do servizo.

5

En caso de se producir algunha avaría grave que provoque a inoperatividade da aeronave e

faga necesaria a súa substitución, a empresa adxudicataria deberá comunicar inmediatamente

este feito á Consellería por escrito ou mediante fax. Disporá dun prazo máximo de corenta e

oito (48) horas para substituír a aeronave avariada, ser prexuízo das penalidades recollidas no

prego de cláusulas administrativas.

O taller de mantemento proporcionado pola empresa adxudicataria deberá estar autorizado

pola Dirección Xeral de Aviación Civil como Centro de Mantemento ou Parte 145.

Aeronaves de substitución

As aeronaves de substitución presentarán características similares ou superiores ás ofertadas

na licitación, sendo preferible que sexan do mesmo modelo que estas.

A aeronave de substitución a empregar en primeiro lugar será a ofertada na licitación. De non

ser posible, a empresa adxudicataria enviará a documentación acreditativa da nova aeronave.

A empresa adxudicataria non poderá efectuar substitucións das aeronaves sen coñecemento

nin aceptación previa da Consellería.

4. DESCRICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO PERSOAL DE VOO

Características

Cada aeronave deberá contar cunha tripulación formada, como mínimo, por un piloto.

A empresa adxudicataria deberá contar con tripulacións cualificadas, que dispoñan das

licencias en vigor necesarias para realizar a súa función. Os pilotos das aeronaves deberán

contar cunha experiencia mínima acreditable de:

• Mil (1.000) horas de voo.

• Cincocentas (500) horas de voo coma comandante de aeronave.

• Cen (100) horas de voo en campañas de defensa contra incendios forestais.

As empresas licitadoras deberán incluír nas súas ofertas un listado coas tripulacións propostas,

tanto as titulares coma a de reserva se as houbese, especificando número e tipo de licencias,

horas de voo acreditables, así coma outros datos que estimen de interese, para cada un dos

pilotos.

O persoal de voo contará con vestiario de seguridade, formado por mono e casco homologado,

que será de uso obrigatorio.

Persoal estranxeiro

Os pilotos estranxeiros deberán estar autorizados por Aviación Civil para realizar a prestación

de servizos e deberán dominar a lingua española.

Substitucións do persoal de voo.

A empresa adxudicataria non poderá efectuar substitucións dos pilotos sen coñecemento nin

aceptación previa da Consellería.

6

En caso de substitución necesaria, esta deberá ser comunicada á Consellería cunha antelación

mínima de corenta e oito (48) horas, mediante un fax no que consten os nomes do piloto a

substituír e do piloto a incorporar, xunto coa documentación acreditativa e a data de

incorporación deste último.

5. DESCRICIÓNS E CARACTERÍSTICAS DO PERSOAL DE TERRA.

Características do persoal de terra

O persoal de terra estará constituído polo persoal encargado do mantemento das aeronaves,

os emisoristas, os encargados da carga de auga nas aeronaves e calquera outro persoal

necesario para o desenvolvemento do servizo ao que se refire este prego.

A empresa adxudicataria contará con persoal de terra autorizado pola D.G.A.C., en número tal

que permita que as aeronaves se atopen sempre operativas dentro da xornada de traballo.

As empresas licitadoras deberán incluír nas súas ofertas un listado co persoal de terra

proposto, especificando número, nomes e tipo de licencias, así coma outros datos que estimen

de interese. Deberán incluír tamén os datos do persoal de terra extra de substitución.

Persoal estranxeiro

O persoal de terra encargado do mantemento das aeronaves e o encargado da carga de auga

non estará obrigado a dominar a lingua española. Porén, se recomendará o seu coñecemento.

O persoal en funcións de emisorista dominará a lingua galega e o castelán.

Substitución do persoal de terra

A empresa adxudicataria non poderá efectuar substitucións do persoal de terra sen

coñecemento nin aceptación previa da Consellería.

En caso de substitución necesaria, esta deberá ser comunicada á Consellería cunha antelación

mínima de corenta e oito (48) horas, mediante un fax no que consten os nomes do

traballadores a substituír e a incorporar, xunto coa documentación acreditativa e a data de

incorporación deste último.

6. DOTACIÓN DAS BASES

Medios auxiliares

Nas bases de destino das aeronaves, a empresa adxudicataria instalará os medios auxiliares

de operacións aéreas necesarios para o correcto funcionamento da base e esixidos pola

normativa vixente, coma mangas indicadoras de forza e dirección do vento, sinalizacións,

depósitos de combustible, extintores, xeradores de enerxía, etc, e se encargará do seu

mantemento, reparación e substitución.

En cada base disporá dúas bombas cos seus correspondentes accesorios para o abastecemento

de auga que deberán encher completamente o depósito de auga das aeronaves nun máximo

7

de tres (3) minutos. Ademais disporá de dúas estacións para o mesturado dos retardantes

(polifosfato) incluídas as mangueiras e resto de accesorios para o seu correcto funcionamento.

Dotará á base das instalacións e medios necesarios para garantir o descanso e comodidade do

persoal destinado segundo a normativa vixente sobre seguridade e hixiene no traballo, e será

responsable do seu uso, estado, mantemento e limpeza.

Todo o material estará debidamente homologado e autorizado.

Combustible

O combustible das bases será subministrado, transvasado, manipulado e almacenado pola

empresa adxudicataria, para o que disporá de sistemas de almacenado e transvase propios.

Tamén contará cun sistema de protección contra incendios.

Este material estará debidamente homologado polo "Ministerio de Industria e Energía"

conforme ao establecido no real decreto 1562/1998, do 17 de xullo, polo que se modifica a

instrución técnica complementaria MI-IP02 "Parques de almacenamento de líquidos

petrolíferos".

Os depósitos de almacenamento de combustible terán unha capacidade mínima de dez mil

(10.000) litros.

Deberán manter sempre un stock mínimo de cinco mil (5.000) litros. Porén, cando a previsión

de risco de incendios sexa elevada e a Consellería do Medio Rural o considere necesario, esta

poderá esixir o enchido completo dos depósitos.

Durante a execución de servizos, as aeronaves repostarán na base que teñan asignada, ou ben

na máis próxima ao lugar do incendio, cando así o determine o persoal da Consellería.

Retardantes a curto prazo contra incendios forestais

Os retardante a curto prazo ou espumóxeno para as bases será subministrado, transvasado,

manipulado e almacenado pola empresa adxudicataria, para o que disporá de sistemas de

almacenado e transvase propios. Tamén contará cun sistema de protección contra incendios.

Haberá un stock inicial por base de mil (1000) litros de espumóxeno e deberá manterse

sempre un mínimo de cincocentos (500) litros. Porén, cando a previsión de risco de incendios

sexa elevada e a Consellería do Medio Rural o considere necesario, esta poderá esixir o

incremento do stock.

O retardante a curto prazo:

• Permitirá a mestura con calquera tipo de auga e a densidade non será superior a

1,05g/cc.

• A relación da mestura coa a auga non superará o 1 % en volume.

• A espuma formada debe presentar unha capacidade de extinción superior á que tería a

mesma cantidade de auga sen aditivo.

• O emprego do concentrado e das solucións non debe presentar riscos de toxicidade nin

para o home, nin para a fauna e a flora terrestres e acuáticas (cumprimento da

Directiva da C.E. nº 85/4677 e do Regulamento nº 725-88 sobre declaración de

substancias e etiquetado).

8

Protección contra incendios

Cada base contará cun equipo de protección contra incendios, tanto para o depósito de

combustible coma para a aeronave, formado por polo menos dous extintores dunha eficacia

mínima de 144B, dos que polo menos un, o destinado á aeronave, deberá ser móbil e ter unha

capacidade mínima de vinte e cinco (25) Kg, segundo o disposto na instrución técnica

complementaria MI-IP02, "Parques de almacenamento de líquidos petrolíferos".

Mantemento e vixilancia

A empresa adxudicataria manterá en perfecto estado as instalacións (vivendas, almacéns,

depósitos de auga, combustibles e retardantes, etc) que empregue durante a súa estadía nas

bases, reparando calquera avaría que puidera xurdir e afectar á operatividade das aeronaves.

A xestión dos residuos xerados será responsabilidade da empresa adxudicataria, polo que

correrá esta cos seus custos.

A vixilancia de aeronaves, medios auxiliares e instalacións será responsabilidade da empresa

adxudicataria, polo que correrá esta cos seus custos, non sendo en ningún caso responsable a

Consellería de posibles danos ou roubos que se puideran producir.

Situacións excepcionais

Cando, por causas excepcionais, a Consellería decidise a intervención doutras aeronaves alleas

a empresa adxudicataria, esta deberá proporcionarlles o combustible e outros medios

necesarios para o desenrolo da súa actuación.

Os custos xerados por estas aeronaves serán abonados con posterioridade pola empresa

propietaria.

7. HORARIOS E TEMPOS DE VOO

Xornadas de traballo

As aeronaves deberán estar operativas de orto a ocaso, os sete días da semana, durante todo

o período de prestación de servizos. Para iso, a empresa adxudicataria deberá dispoñer do

persoal de voo e de terra necesario para, ao mesmo tempo, garantir a operatividade das

aeronaves de orto a ocaso e respectar os descansos necesarios de dito persoal, de acordo coa

normativa vixente.

O horario habitual de presenza física na base para cada tripulación será de doce (12) horas

diarias. A hora de apertura de bases será establecida pola Consellería, segundo o horario de

orto e ocaso e as necesidades de servizo en cada época.

Fóra do horario de presenza física na base, o persoal de voo e de terra deberá acharse

localizable, polo menos, mediante telefonía móbil e situado a unha distancia da base inferior a

trinta (30) minutos.

En calquera caso, a empresa adxudicataria será responsable ante a Consellería e ante terceiros

de calquera anomalía ou deficiencia que puidera producirse en materia laboral e de prevención

de riscos laborais.

9

As mesmas condicións serán de aplicación para o persoal de substitución, tanto de voo coma

de terra.

Inoperatividade

Determinarase a inoperatividade dunha aeronave cando, por calquera circunstancia de carácter

humano, mecánico ou material, esta non poida desenvolver o servizo para o que foi

contratada. Terase en conta tamén a inoperatividade dos medios auxiliares, entre os que se

inclúen os relacionados coa repostaxe, comunicacións, etc...

Defínese coma día de avión inoperativo aquel no que a aeronave non poda desenvolver o

servizo para o que foi contratada, por avaría propia ou dalgún dos seus sistemas auxiliares,

por falta de mantemento mecánico ou por ausencia de persoal imprescindible para o voo,

durante un tempo igual ou superior a seis (6) horas.

Defínese coma día de servizo defectuoso aquel no que a aeronave non poda desenvolver o

servizo para o que foi contratada, por avaría propia ou dalgún dos seus sistemas auxiliares,

por falta de mantemento mecánico ou por ausencia de persoal imprescindible para o voo,

durante un tempo inferior a seis (6) horas.

As empresas licitadoras deberán incluír nas súas ofertas os parámetros meteorolóxicos

definitorios da situación "inoperatividade por causas meteorolóxicas", para poder contrastar os

datos aportados polos medios auxiliares de operacións aéreas coas anotacións dos partes

diarios de incidencias.

Tempo de saída

As aeronaves e a súa tripulación deberanse atopar preparadas en todo momento para efectuar

a saída durante toda a xornada de traballo, de xeito que o tempo transcorrido entre o aviso de

despegue e a realización do mesmo non sexa superior a doce (12) minutos.

Horas de voo

Defínese coma hora de voo o tempo transcorrido desde o intre no que unha aeronave comeza

a rodar pola pista para o despegue e o intre en que se produce a súa aterraxe e parada de

todos os seus motores.

Non computarán coma horas de voo as orixinadas por mor de mantemento das aeronaves,

traslados por substitución de aeronaves ou de material, repostaxe fóra da base asignada por

desabastecemento dos depósitos propios, adestramentos, verificación de elementos de voo,

etc, ou calquera outra razón allea ao presente contrato que non fora solicitada ou autorizada

pola propia Consellería.

8. ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN

Coordinador das operacións

A empresa adxudicataria designará a unha persoa cualificada, allea á tripulación das

aeronaves, coma coordinador das operacións, que actuará na súa representación ante a

Consellería. Coordinará as cuestións técnicas internas de funcionamento da empresa, coma

quendas e substitución de persoal, material, etc, que resolverá calquera dúbida ou problema

que poda xurdir na prestación de servizos, e asistirá ao responsable do Centro de Coordinación

10

Central en casos de emerxencia ou en calquera outro que lle sexa requirido, coa súa presenza

no devandito Centro de Coordinación Central ou en calquera outro lugar do territorio galego.

Para tal fin, dita persoa deberá estar en permanente contacto e localización, para o que deberá

facilitar os teléfonos de contacto necesarios antes de se iniciar a prestación de servizos, e

deberá ter dispoñibilidade inmediata durante a duración do contrato.

Recomendarase o coñecemento da lingua galega e a experiencia en aviación e en defensa

contra incendios forestais. As empresas licitadoras deberán incluír o "curriculum vitae" do seu

coordinador das operacións na documentación entregada na licitación.

Coordinador dos servizos

A Consellería do Medio Rural designará un técnico cualificado do Centro de Coordinación

Central coma coordinador dos servizos, que actuará na súa representación ante a empresa

adxudicataria. Supervisará a prestación de servizos por parte da empresa adxudicataria e

realizará a conformidade das facturas presentadas pola empresa adxudicataria.

Tamén poderá designar persoal dos Centros de Coordinación Provinciais (C.C.P.).

Emisorista

O emisorista coordinará o envío de medios aéreos a cada unha das misións a realizar e levará

o control de horas de voo, inoperatividade, avarías, persoal, stocks, consumo e repostaxe de

combustible e retardantes, e de todo o que poda afectar o funcionamento da base, segundo as

directrices marcadas polo C.C.P. correspondente. Será o responsable de introducir estes datos

na aplicación informática medios aéreos da Consellería.

Comunicacións

A empresa adxudicataria informará, ao inicio e fin de cada xornada de traballo, ao emisorista

da base ou ao representante correspondente da Consellería sobre a operatividade das

aeronaves asignadas na súa base e da cantidade de combustible dispoñible en cada base, para

que transmita esta información ao C.C.P. correspondente.

Diariamente, o piloto de cada aeronave e o emisorista da base correspondente redactarán un

parte diario de traballo de cada aeronave, no que constarán:

• Existencias de combustible nos intres de apertura e peche da base, así coma as

repostaxes e recargas producidas.

• Inoperatividades producidas.

• Ausencias inxustificadas de persoal de voo e terra.

• Negativas dos pilotos a realizar algún voo, coa súa correspondente xustificación.

No caso de producirse unha avaría, esta será comunicada inmediatamente ao emisorista da

base, quen o comunicará ao C.C.P. correspondente.

Cada tripulación disporá de polo menos un teléfono móbil mediante o que poda estar

localizable as vinte e catro (24) horas do día, cuxo número será proporcionado á Consellería

antes do inicio da prestación de servizos. Calquera cambio neste senso deberá ser comunicado

a dito organismo.

11

Calendarios

A empresa adxudicataria, a través do director de operacións, presentará sete (7) días antes do

inicio de prestación de servizos un calendario no que figuren, para cada base, os nomes do

persoal de voo e de terra, e as súas quendas de traballo respectivas.

Do mesmo xeito, presentará tamén un calendario no que figure o programa de mantemento de

cada unha das aeronaves para prever posibles carencias.

Ambos calendarios garantirán a un tempo a completa operatividade do servizo e cumprimento

da normativa vixente referida a períodos de traballo e descanso.

Só se realizarán cambios nestes calendarios previa autorización da Consellería e previa

presentación da documentación correspondente de cada unha das novas aeronaves ou

traballadores.

Relacións entre o persoal da Consellería e da empresa adxudicataria

Se, a xuízo da Consellería do Medio Rural, existe un mal entendemento entre o persoal da

empresa adxudicataria e o persoal da Consellería do Medio Rural, que puidera entorpecer o bo

do funcionamento da base, a empresa adxudicataria substituirá a este persoal no prazo dunha

semana.

Prevención de riscos laborais

A empresa adxudicataria deberá garantir a observancia da normativa vixente sobre

contratación laboral, seguridade social e prevención de riscos laborais, sendo responsable ante

a Consellería e ante terceiros de calquera anomalía ou deficiencia que puidera producirse neste

senso.

Para iso, a Consellería esixirá á empresa adxudicataria:

• Avaliación dos riscos propios de cada posto e lugar de traballo.

• Control do subministro e emprego dos equipos de protección individual.

• Desenvolvemento de protocolos de actuación.

• Acreditación de ter facilitado información e formación en materia de riscos laborais aos

seus traballadores, así coma das cuestións expostas anteriormente.

As empresas licitadoras deberán incluír nas súas ofertas a planificación das actuacións

previstas neste senso.

9. INSPECCIÓN DE SERVIZOS

Antes de iniciarse a prestación de servizos, unha vez que cada aeronave se atope na súa base

asignada, ou en caso de substitución, persoal da Consellería realizará a certificación da

operatividade da aeronave, así coma de todo o seu material complementario, mediante a

comprobación de:

• Modelo, matrícula e operatividade da aeronave.

12

• Modelo e tipo das emisoras de banda aérea e terrestre, e canles gravadas en cada unha

delas.

• Modelo e tipo do sistema G.P.S. e puntos xeográficos gravados nel.

• Identidade dos pilotos e mecánicos adscritos á base, así coma das súas licenzas e

certificados médicos.

• Mapas.

Se algunha das certificacións realizadas, tanto ao inicio coma ao longo da prestación de

servizos, non fose positiva nalgún dos puntos anteriores e a aeronave tivese que voar por

necesidades do servizo, as horas de voo transcorridas ata o arranxo das deficiencias pagaranse

ao prezo da hora extra determinada na adxudicación.

A Consellería poderá contratar a asistencia técnica que considere necesaria para efectuar

actuacións periódicas de seguimento, inspección, planificación de adestramentos e control,

incluídos controis durante o voo, sobre a empresa adxudicataria e os servizos contratados,

segundo o determinado polo directo de servizos.

A empresa deberá permitir, en calquera intre e circunstancia, o acceso a: aeronaves,

documentación, oficinas, talleres, hangares e almacéns ao persoal da Consellería ou da

empresa de asistencia contratada, co fin de realizar as inspeccións que se consideren

necesarias.

A Consellería poderá realizar cantas probas considere necesarias nas aeronaves ofertadas

antes de proceder á adxudicación do concurso. Tamén poderá contratar a realización dunha

auditoría de tipo técnico, sobre as empresas concorrentes, por unha empresa especializada, co

fin de determinar a idoneidade das aeronaves.

10. SEGUROS E RESPONSABILIDADE POR DANOS A TERCEIROS

A empresa adxudicataria deberá dispoñer dos seguros de accidente necesarios para cubrir a

tripulación da aeronave por un importe mínimo de cen mil (100.000,00) euros por persoa e

sinistro.

Tamén deberá dispoñer de seguro de danos a terceiros, tanto persoas físicas coma bens, que

por calquera motivo puideran ser causados polos medios aéreos, terrestres ou o persoal

contratado pola empresa adxudicataria durante o período de prestación de servizos. Este

seguro cubrirá polo menos a cantidade de oito millóns cincocentos mil (8.500.000,00) euros.

A Consellería declina todo tipo de responsabilidade polos danos a terceiros, persoais ou

materiais, que por calquera motivo puideran causar as aeronaves contratadas, ou polos

vehículos ou persoal da empresa adxudicataria, sen prexuízo do disposto no artigo 97 do

T.R.L.C.A.P. Por tanto, a empresa adxudicataria estará obrigada a asumir a devandita

responsabilidade e a notificar por escrito a cada un dos denunciantes a súa resolución pola

reclamación interposta.

13

11. DOCUMENTACIÓN

11.1-A entregar polas empresas licitantes (no sobre 2 de documentacion tecnica)

As empresas licitantes incluirán nas súas ofertas un listado coas aeronaves propostas,

especificando matrículas e tipo de licencias, así como outros datos interese (horas ata o

próximo "over haul", ano de fabricación e de matriculación, etc). Incluirán tamén polo menos

os datos dunha aeronave de substitución, que presentará características similares ou

superiores, sendo preferible que sexan do mesmo modelo que as ofertadas na licitación.

Todas as aeronaves ofertadas polas empresas licitantes disporán de cadanseu certificado de

aeronavegabilidade expedido pola D.G.A.C. ou, de tratarse de aeronaves con matrícula

estranxeira ou en proceso de matriculación en España, polo organismo competente nesta

materia no seu país de orixe. Neste caso, irá acompañado das autorizacións necesarias para

voar en España expedidas pola D.G.A.C.

Incluirán nas súas ofertas un listado coas tripulacións propostas, tanto as titulares coma as de

reserva se as houbese, especificando número e tipo de licencias, horas de voo acreditables, así

coma outros datos que estimen de interese, para cada un dos pilotos.

As empresas licitadoras deberán incluír o "curriculum vitae" do seu coordinador das operacións

na documentación entregada na licitación.

Tamén presentará unha proba certificada por persoal de mantemento autorizado da realización

dunha "power check" no mes anterior á data de inicio da prestación de servizos.

11.2-A entregar polas empresas adxudicatarias

As empresas adxudicatarias entregarán a seguinte documentación relativa ás aeronaves tanto

titulares coma de reserva:

• Certificado de aeronavegabilidade en vigor.

• Certificado de matrícula.

• Póliza de seguros.

• Licenza de estación.

• Programa de mantemento.

• Folla de datos do certificado de tipo.

• Validación do equipo GMS/GPRS e GPS.

As empresas adxudicatarias entregarán a seguinte documentación relativa aos membros da

tripulación:

• Licenza de voo.

As empresas adxudicatarias entregarán a seguinte documentación relativa ao persoal de terra

encargado do mantemento das aeronaves:

• Licenza de mantemento.

As empresas adxudicatarias entregarán a seguinte documentación relativa á empresa:

14

• Autorización para a realización de traballos aéreos.

• Autorización para a realización de operación de extinción de incendios forestais.

• Autorización para o subministro de combustible en bidóns.

• Póliza de seguros, en caso de tratarse dun seguro colectivo para a empresa.

• Nomeamento do director de operacións.

• Certificado de aprobación coma centro de mantemento, de ser o caso.

• Aceptación dos responsables de mantemento e calidade, de tratarse dun centro de

mantemento autorizado.

Dita documentación terá data de expedición anterior á da presentación das ofertas; de expirar

a súa validez durante o período de prestación de servizos, será renovada e presentada de novo

ante a Consellería. Presentarase redactada en lingua galega, castelán ou inglesa e, de tratarse

de orixinais noutras linguas, presentarase a súa tradución xurada á lingua castelá.

Presentarase en formato orixinal, compulsada ante notario ou compulsada polo propio servizo

de contratación da Consellería.

Si se producise algunha modificación nas aeronaves constituíntes do servizo, a empresa

adxudicataria deberá entregar a correspondente documentación. De non facelo, poderá ser

causa de rescisión do contrato.

12. ORZAMENTO

O orzamento máximo do presente concurso é de dous millóns cincocentos mil euros

(2.500.000,00 €), sempre que se cumpra a totalidade do período contratado. No caso

contrario, o orzamento será proporcional ao período efectivo contratado. As anualidades do

orzamento distribúese segundo a seguinte táboa:

aeronaves tipo meses/aeronave total

9 Avión de carga en terra 3 937.500,00 €

total ano 2009 937.500,00 €

3

Avión de carga en terra

6 625.000,00 €

6 3 625.000,00 €

total ano 2010 1.250.000,00 €

3 Avión de carga en terra 3 312.500,00 €

total ano 2011 312.500,00 €

TOTAL 2.500.000,00 €

O pago do servizo, previa expedición da correspondente factura pola empresa adxudicataria, e

contrastada a conformidade dos servizos prestados polos correspondentes certificados das

Xefaturas Provinciais dos Servizos Provinciais de Prevención e Defensa contra os Incendios

Forestais, efectuarase como segue:

• Anualidade 2009: dous pagos de igual cuantía, un no mes de agosto e outro no mes de

outubro.

• Anualidade 2010: tres pagos de igual cuantía, un no mes de maio, outro no de agosto e

outro no de outubro.

• Anualidade 2011: un único pago ao finalizar o servizo.

15

De existir, nesta mesma certificación figurarán as penalizacións producidas na anualidade

correspondente (servizo inoperativo).

O prezo do contrato será o que resulte da adxudicación do mesmo, en dito importe inclúense

os gastos directos e indirectos necesarios para a correcta prestación dos servizos contratados,

así coma custos de amortización, matriculación española, seguros, acondicionamento e

mantemento de aeronaves, comunicacións, combustibles, repostos, persoal de voo e

mantemento, vixilancia e seguridade das aeronaves e instalacións, transporte, etc., que teña

que facer o adxudicatario para a realización do traballo, ata a súa recepción pola Consellería.

Considéranse horas extra aquelas que excedan das dúas mil novecentas vinte (2920) horas e

nove (9) minutos, ou sobre o número ofertado se este fose superior, previstas para os avións

en toda a duración do servizo.

O prezo de adxudicación por hora será o importe total da adxudicación entre as dúas mil

novecentas vinte (2920) horas e nove (9) minutos previstas para o contrato.

O importe máximo a aboar por hora extra será do setenta por cento (70%) do prezo por hora

que resulte da adxudicación.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2009

O xefe de servizo de programación

José Antonio Grandas Arias

Visto e prace

O subdirector xeral de defensa contra os incendios forestais

José Antonio Portos Mouriño

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta